ပြပွဲ

2019 INDOWATER JAKART

2018 INDOWATER

2018 INDOWATER

2017 ဂျာမနီ

2017 အင်ဒိုနီးရှား Surabaya

2019 INDOWATER JAKART

WETEX 2018

2017 တရုတ် SHANGHAI ရေ